VENDIM – Nr. 231, datë 26.4.2018

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 453, DATË 23.6.2005, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, "PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PAJISJEVE, QË PËRDORIN LËNDË OZONHOLLUESE, TË CILAT NDALOHEN TË PRODHOHEN E TË IMPORTOHEN, SI DHE RREGULLAT E PROCEDURAT E ZËVENDËSIMIT TË LËNDËVE OZONHOLLUESE NË PAJISJET EKZISTUESE", TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 35, të ligjit nr. 10431, datë 9.6.2011, "Për mbrojtjen e mjedisit", të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, Këshilli i Ministrave VENDOSI: Në vendimin nr. 453, datë 23.6.2005, të Këshillit të Minis

VENDIM – Nr. 353, datë 29.4.2015

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 453, DATË 23.6.2005, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PAJISJEVE, QË PËRDORIN LËNDË OZONHOLLUESE, TË CILAT NDALOHEN TË PRODHOHEN E TË IMPORTOHEN, SI DHE RREGULLAT E PROCEDURAT E ZËVENDËSIMIT TË LËNDËVE OZONHOLLUESE NË PAJISJET EKZISTUESE”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 35, të ligjit nr. 10431, datë 9.6.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mjedisit, Këshilli i Min

VENDIM Nr.290, datë 28.4.2010

VENDIM Nr.290, datë 28.4.2010 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.453, DATË 23.6.2005 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PAJISJEVE, QË PËRDORIN LËNDË OZONHOLLUESE, TË CILAT NDALOHEN TË PRODHOHEN E TË IMPORTOHEN, SI DHE RREGULLAT E PROCEDURAT E ZËVENDËSIMIT TË LËNDËVE OZONHOLLUESE NË PAJISJET EKZISTUESE" Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2 të nenit 17 të ligjit nr.8934, datë 5.9.2002 "Për mbrojtjen e mjedisit", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, Këshilli i Ministrave   VENDOSI:

VENDIM Nr.453, datë 23.06.2005

VENDIM Nr.453, datë 23.06.2005   PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PAJISJEVE, QË PËRDORIN LËNDË OZONHOLLUESE, TË CILAT NDALOHEN TË PRODHOHEN E TË IMPORTOHEN, SI DHE RREGULLAT E PROCEDURAT E ZËVENDËSIMIT TË LËNDËVE OZONHOLLUESE NË PAJISJET EKZISTUESE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2 të nenit 17 të ligjit nr .8934, datë 5.9.2002 "Për mbrojtjen e mjedisit", me propozimin e Ministrit të Mjedisit, Këshilli i Ministrave   VENDOSI: Në kuptim të këtij vendimi, termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim: Lëndë ozonholluese:

Legjislacioni Mbi Lëndët Ozonholluese

Shqipëria ka ratifikuar Konventën e Vjenës dhe protokollin e Montrealit në tetor 1999, me ligjin Nr. 8463, datë 03.10.1999 Nëpërmjet ligjit Nr. 9484, date 02.03.2006 Parlamenti Shqiptar miratoi Amendamentin e Londrës së Protokollit të Montrealit. Nëpërmjet ligjit Nr. 9480, datë 16.02.2006, Parlamenti Shqiptar miratoi Amendamentin e Kopenhagenit të Protokollit të Montrealit. Nëpërmjet ligjit Nr. 9485, datë 06.03.2006, Parlamenti Shqiptar miratoi Amendamentin e Montrealit të Protokollit të Montrealit. Nëpërmjet ligjit Nr. 9485, datë 06.03.2006, Parlamenti Shqiptar miratoi A