Protokolli i Montrealit – Amendamenti i Kigalit

Amendament i Protokollit të Montrealit për Substancat që Hollojnë Shtresën e Ozonit   Neni I: Amendament Neni 1, paragrafi 4 Në paragrafin 4 të Nenit 1 të Protokollit, fjalët: “Aneksi C ose  Aneksi E” ndyshohen si më poshtë: “Aneksi C, Aneksi  E ose Aneksi F”   Neni 2, paragrafi 5 Në paragrafin 5 të Nenit 2 të Protokollit, fjalët: “dhe Nenin 2H” ndyshohen si më poshtë: “Nenin 2H dhe 2J”   Neni 2, paragrafët 8 (a), 9 (a), dhe 11 Në paragrafin 8(a) dhe 11 të

Protokolli i Montrealit – Amendamenti i Montrealit 1997 dhe 2007

Amendamente Amendamenti i Montrealit (1997): Amendamenti i Protokollit të Montrealit, rënë dakort nga Mbledhja e Nëntë e Palëve (Montreal, 15-17 Shtator 1997) NENI 1: AMENDAMENT A. Neni 4, paragrafi 1 qua Paragrafi i mëposhtëm do të shtohet pas paragrafit 1 ter në Nenin 4 të Protokollit: 1 qua.   Brenda një viti nga data e hy

Protokolli i Montrealit – Amendamenti i Vjenës 1995

Rregullime të Protokollit të Montrealit Rregullime, rënë dakort në vitin 1995, në Vienë, në Mbledhjen e Shtatë të Palëve Mbledhja e Shtatë e Palëve të Protokollit të Montrealit për Substancat që Hollojnë Shtresën e Ozonit, në bazë të vlerësimeve të bëra në përputhje me Nenin 6 të Protokollit, vendos të adaptojë rregullimet dhe reduktimet e prodhimit dhe konsumit të substancave të kontrolluara në Aneksin A të Protokollit, si më poshtë : Neni 5: Situata e veçan

Protokolli i Montrealit – Amendamenti i Kopenhagenit 1992

Amendamente Amendamenti i Kopenhagenit (1992): Amendamenti i Protokollit të Montrealit, rënë dakort nga Mbledhja e Katërt e Palëve (Kopenhagen, 23-25 Nëntor 1992) NENI 1: AMENDAMENT A. Neni 1, paragrafi 4 Në paragrafin 4 të Nenit 1 të Protokollit, për fjalët: ose në Aneksin B aty do të zëvendësohet : Aneks B, Aneks C ose Aneks E B. Neni

Protokolli i Montrealit – Amendamenti i Londrës 1990

Amendamente Amendamenti i Londrës (1990): Amendamenti i Protokollit të Montrealit, rënë dakort nga Mbledhja e Dytë e Palëve (Londër, 27-29 Qershor 1990) NENI 1: AMENDAMENT A. Paragrafët Hyrës Paragrafi i 6të hyrës i Protokollit do të zëvendësohet si më poshtë: Të vendosur për mbrojtjen e shtresës së ozonit duke m

Protokolli i Montrealit

PROTOKOLLI I MONTREALIT PËR SUBSTANCAT QË HOLLOJNË SHTRESËN E OZONIT   Amenduar ose përmirësuar në Londër 1990 Kopenhagen 1992 Vjenë 1995 Montreal 1997

Konventa e Vjenës

Konventa e Vjenës për Mbrojtjen e Shtresës së Ozonit Sekretariati i Ozonit Programi për Mjedisin i Kombeve të Bashkuara Publikuar në Nëntor 2001 nga Sekretariati për Konventën e Vienës për Mbrojtjen e Shtresës së Ozonit & Protokollin e Montrealit për Substancat që Shterojnë Shtresën e Ozonit Programi për Mjedisin i Kombeve të Bashkuara PO Box 30552 Naroibi Kenya Web Site: http://www.unep.org/ozone http://www.unep.ch/ozone ISBN: 92-807-2121-6 I printuar dhe lidhur në Ken

Protokolli i Montrealit – Amendamenti i Pekinit 1999

Amendamenti i Pekinit (1999): Amendamenti i Protokollit të Montrealit, rënë dakort nga Mbledhja e Njëmbëdhjetë e Palëve (Pekin, 29 Nëntor – 3 Dhjetor 1999) Neni 1: Amendament Neni 2, paragrafi 5 Në paragrafin 5 të Nenit 2 të Protokollit, për fjalët: Nenet 2A deri 2E aty do të zëvendësohet : Nenet 2A deri 2F Neni 2, paragrafët 8 (a) dhe 11