Amendamente

Amendamenti i Montrealit (1997): Amendamenti i Protokollit të Montrealit, rënë dakort nga Mbledhja e Nëntë e Palëve (Montreal, 15-17 Shtator 1997)

NENI 1: AMENDAMENT

A. Neni 4, paragrafi 1 qua

Paragrafi i mëposhtëm do të shtohet pas paragrafit 1 ter në Nenin 4 të Protokollit:

1 qua.   Brenda një viti nga data e hyrjes në fuqi të këtij paragrafi, çdo Palë do të ndalojë importin e substancave të kontrolluara në Aneksin E, nga çdo shtet jo-Palë në këtë Protokoll.

B. Neni 4, paragrafi 2 qua

Paragrafi i mëposhtëm do të shtohet pas paragrafit 2 ter në Nenin 4 të Protokollit:

2 qua.   Duke filluar një vit pas datës së hyrjes në fuqi të këtij paragrafi, çdo Palë do të ndalojë eksportet e substancave të kontrolluara në Aneksin E, për çdo shtet jo-palë në këtë Protokoll.

C. Neni 4, paragrafët 5, 6 dhe 7

Në paragrafët 5, 6 dhe 7 të Nenit 4 të Protokollit, për fjalët:

dhe Grupi II i Aneksit C

aty do të zëvendësohet:

, Grupi II i Aneksit C dhe Aneksit E

D. Neni 4, paragrafi 8

Në paragrafin 8 të Nenit 4 të Protokollit, për fjalët:

Neni 2G

aty do të zëvendësohet:

Nenet 2G dhe 2H

E. Neni 4 : Kontrollii tregtisë me Palët

Neni i mëposhtëm do të shtohet në Protokoll si Neni 4A:

1. Në rastet kur, pas kalimit të datës së aplikueshme për eliminimin e një substance të kontrolluar, një Palë, megjithëse ka marrë të gjitha hapat praktike, nuk është në gjendje për të përmbushur detyrimet e Protokollit, që të ndalojë prodhimin e kësaj substance për konsum vendas, me përjashtim të përdorimeve të tjera të rëna dakord nga palët që janë thelbësore, ajo do të ndalojë eksportin e sasive të përdorura, ricikluara dhe rikuperuara të kësaj substance, për qëllime të tjera përveç shkatërrimit.

2. Paragrafi 1 i këtij Neni do të zbatohet pa cënuar funksionimin e Nenit 11 të Konventës dhe proçedurat e mospërputhshmërisë të hartuara në Nenin 8 të këtij Protokolli.

F. Neni 4B: Liçensimi

Neni i mëposhtëm do të shtohet në Protokoll si Neni 4B:

1. Çdo Palë, nga data 1 Janar 2000 ose brenda tre muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij Neni, cilado qoftë kjo e fundit, do të krijojë dhe do të implementojë një sistem për liçencimin e importit dhe eksportit të substancave të kontrolluara të reja, të ricikluara ose të rikuperuara në Anekset A, B, C dhe E.

2. Pa cënuar paragrafin 1 të këtij Neni, çdo Palë që operon sipas paragrafit 1 të Nenit 5, e cila vendos që nuk është në gjendje të krijojë dhe të implementojë një sistem për liçencimin e importit dhe eksportit të substancave të kontrolluara në Anekset C dhe E, mund ta shtyjë marrjen e këtyre vendimeve, deri më datë 1 Janar 2005 dhe 1 janar 2002, respektivisht.

3. Çdo palë, brenda tre muajve nga data e futjes së sistemit të liçencimit, do t’i raportojë Sekretariatit për krijimin e këtij sistemi.

4. Sekretariati, periodikisht, do të përgatisë dhe do të qarkullojë në të gjitha Palët, një listë të të gjitha Palëve që kanë raportuar për sistemin e liçencimit dhe do t’ia kalojë këtë informacion Komitetit të Implementimit për vlerësim dhe rekomandime të duhura për Palët.

NENI 2: MARRËDHËNIA ME AMENDAMENTIN E VITIT 1992

Asnjë Shtet ose organizatë rajonale ekonomike nuk mund të depozitojë një instrument ratifikimi, pranimi, miratimi apo aderimi në këtë Amendament, me përjashtim nëse më parë ose në të njëjtën kohë, ka depozituar një instrument të tillë për Amendamentin e adaptuar në Mledhjen e Katërt të Palëve, në Kopenhagen, 25 Nëntor 1992.

NENI 3: HYRJA NË FUQI

 1. Ky Amendament do të hyjë në fuqi më 1 Janar 1999, parashikuar që të paktën njëzet instrumenta të ratifikimit, pranimit ose miratimit të Amendamentit janë depozituar nga Shtetet ose organizatat rajonale të integrimit ekonomik që janë Palë në Protokollin e Montrealit për Substancat që Hollojnë Shtresën e Ozonit. Në rastin kur ky kusht nuk është përmbushur deri më atë datë, Amendamenti do të hyjë në fuqi në ditën e nëntëdhjetë pas datës në të cilin ai është përmbushur.
 1. Për qëllime të paragrafit 1, çdo instrument i tillë i depozituar nga organizatat rajonale të integrimit ekonomik nuk do të llogaritet si shtesë ndaj atyre të depozituara nga Shtete Anëtare të këtyre organizatave.
 1. Pas hyrjes në fuqi të këtij Amendamenti, siç parashikohet në paragrafin 1, do të hyjë në fuqi për çdo Palë të Protokollit në ditën e nëntëdhjetë pas datës së depozitimit të saj të instrumentit të ratifikimit, pranimit ose miratimit.

 

Rregullime të Protokollit të Montrealit

Rregullime, rënë dakort në vitin 1997, në Montreal, në Mbledhjen e Nëntë të Palëve

Neni 5, paragrafi 3

Fjalët e mëposhtme do të shtohen në fund të paragrafit 3 (a) të Nenit 5 të Protokollit:

në lidhje me konsumin

Nënparagrafi i mëposhtëm do të shtohet në paragrafin 3 të Nenit 5 të Protokollit:

(c)Për substancat e kontrolluara sipas aneksit A, ose mesataren e nivelit të prodhimit vjetor për periudhën 1995 deri 1997, gjithëpërfshirëse, ose një nivel të llogaritur të prodhimit prej 0.3 kilogramë për frymë, cilado që të jetë më e ulëta, si bazë për të përcaktuar përputhjen me masat e kontrollit në lidhje me prodhimin;

Rregullime, rënë dakort në Mbledhjen e Nëntë të Palëve në lidhje me substancat e kontrolluara në Aneksin B

Neni 5, paragrafi 3

Fjalët e mëposhtme do të shtohen në fund të paragrafit 3 (b) të Nenit 5 të Protokollit:

në lidhje me konsumin

Nënparagrafi i mëposhtëm do të shtohet në paragrafin 3 të Nenit 5 të Protokollit:

(d) Për substancat e kontrolluara sipas aneksit B, ose mesataren e nivelit të prodhimit vjetor për periudhën 1998 deri 2000, gjithëpërfshirëse, ose një nivel të llogaritur të prodhimit prej 0.2 kilogramë për frymë, cilado që të jetë më e ulëta, si bazë për të përcaktuar përputhjen me masat e kontrollit në lidhje me prodhimin;

Rregullime, rënë dakort në Mbledhjen e Nëntë të Palëve në lidhje me substancat e kontrolluara në Aneksin E

A. Neni 2H: Bromid Metil

 1. Paragrafët 2 deri 4 të Nenit 2H të Protokollit do të zëvendësohen me paragrafët e mëposhtëm:

2.   Çdo palë do të sigurojë që për periudhën dymbëdhjetë mujore duke filluar më datë 1 Janar 1999, dhe në çdo periudhë dymbëdhjetë mujore pasardhëse, niveli i llogaritur i konsumit të substancave të kontrolluara në Aneksin E, nuk e tejkalon, në vit,  shtatëdhejtë e pesë për qind të nivelit të llogaritur të konsumit në vitin 1991. Çdo palë që prodhon substancën, për të njëjtat periudha, duhet të sigurojë që niveli i llogaritur i prodhimit të substancës, nuk e tejkalon, në vit, shtatëdhjetë e pesë përqind të nivelit të llogaritur të prodhimit në vitin 1991. Megjithatë, në mënyrë që të plotësohen nevojat bazë të vendit, të Palëve që operojnë sipas paragrafit 1 të Nenit 5, niveli i llogaritur i prodhimit mund të kalojë atë kufi, me deri në dhjetë për qind të nivelit të llogaritur të prodhimit në vitin 1991.

3.   Çdo palë do të sigurojë që për periudhën dymbëdhjetë mujore duke filluar më datë 1 Janar 2001, dhe në çdo periudhë dymbëdhjetëmujore pasardhëse, niveli i llogaritur i konsumit të substancave të kontrolluara në Aneksin E, nuk e tejkalon, në vit,  pesëdhjetë përqind të nivelit të llogaritur të konsumit në vitin 1991. Çdo palë që prodhon substancën, për të njëjtat periudha, duhet të sigurojë që niveli i llogaritur i prodhimit të substancës, nuk e tejkalon, në vit, pesëdhjetë për qind të nivelit të llogaritur të prodhimit në vitin 1991.  Megjithatë, në mënyrë që të plotësohen nevojat bazë të vendit, të Palëve që operojnë sipas paragrafit 1 të Nenit 5, niveli i llogaritur i prodhimit mund të kalojë atë kufi, me deri në dhjetë për qind të nivelit të llogaritur të prodhimit në vitin 1991.

4.   Çdo palë do të sigurojë që për periudhën dymbëdhjetë mujore duke filluar më datë 1 Janar 2003, dhe në çdo periudhë dymbëdhjetëmujore pasardhëse, niveli i llogaritur i konsumit të substancave të kontrolluara në Aneksin E, nuk e tejkalon, në vit,  tridhjetë për qind të nivelit të llogaritur të konsumit në vitin 1991. Çdo palë që prodhon substancën, për të njëjtat periudha, duhet të sigurojë që niveli i llogaritur i prodhimit të substancës, nuk e tejkalon, në vit, tridhjetë përqind të nivelit të llogaritur të prodhimit në vitin 1991.  Megjithatë, në mënyrë që të plotësohen nevojat bazë të vendit, të Palëve që operojnë sipas paragrafit 1 të Nenit 5, niveli i llogaritur i prodhimit mund të tejkalojë atë kufi, deri në dhjetë për qind të nivelit të llogaritur të prodhimit në vitin 1991.

5.   Çdo palë do të sigurojë që për periudhën dymbëdhjetëmujore duke filluar më datë 1 Janar 2005, dhe në çdo periudhë dymbëdhjetëmujore pasardhëse, niveli i llogaritur i konsumit të substancave të kontrolluara në Aneksin E nuk e tejkalon zeron. Çdo palë që prodhon substancën, për të njëjtat periudha, duhet të sigurojë që niveli i llogaritur i prodhimit të substancës, nuk e tejkalon zeron. Megjithatë, në mënyrë që të plotësohen nevojat bazë të vendit, të Palëve që operojnë sipas paragrafit 1 të Nenit 5, niveli i llogaritur i prodhimit, mund të tejkalojë atë kufi, deri në pesëmbëdhjetë për qind  të nivelit të llogaritur të prodhimit në vitin 1991. Ky paragraf do të zbatohet, përveç rasteve kur Palët vendosin të lejojnë nivelin e prodhimit ose konsumit që është i nevojshëm për të plotësuar përdorimet për të cilat ato kanë rënë dakort që janë kritike.

 1. Paragrafi 5 i Nenit 2H të Protokollit do të bëhet paragrafi 6.

B. Neni 5, paragrafi 8 ter (d)

 1. Sa më poshtë do të shtohen pas paragrafit 8 ter (d) (i) të Nenit 5 të Protokollit:

(ii) Çdo Palë, që operon sipas paragrafit 1 të këtij Neni, do të sigurojë që për periudhën dymbëdhjetë mujore duke filluar më datë 1 Janar 2005, dhe në çdo periudhë dymbëdhjetë mujore pasardhëse, niveli i llogaritur i konsumit dhe prodhimit të substancave të kontrolluara në Aneksin E, nuk tejkalon, në vit, tetëdhjetë përqind të mesatares të nivelit të llogaritur vjetor të konsumit dhe prodhimit, përkatësisht, për periudhën nga viti 1995 deri në vitin 1998, gjithëpërfshirëse.

(iii) Çdo Palë, që operon sipas paragrafit 1 të këtij Neni, do të sigurojë që për periudhën dymbëdhjetë mujore duke filluar më datë 1 Janar 2015, dhe në çdo periudhë dymbëdhjetëmujore pasardhëse, niveli i llogaritur i konsumit dhe prodhimit të substancave të kontrolluara në Aneksin E, nuk tejkalon zeron. Ky paragraf do të zbatohet, përveç rasteve kur Palët vendosin të lejojnë nivelin e prodhimit ose konsumit që është i nevojshëm për të plotësuar përdorimet për të cilat ato kanë rënë dakort që janë kritike.

 1. Paragrafi 8 ter (d) (ii) të Nenit 5 të Protokollit do të bëhen paragrafi 8 ter (d) (iv)

Rregullime të Protokollit të Montrealit

Rregullime, rënë dakort në vitin 2007 në Montreal në Mbledhjen e Nëntëmbëdhjetë të Palëve

Mbledhja e Nëntëmbëdhjetë e Palëve të Protokollit të Montrealit për Substancat që Hollojnë Shtresën e Ozonit, në bazë të vlerësimeve të bëra në përputhje me proçedurën e përcaktuar në paragrafin 9 të Nenit 2 të Protokollit të Montrealit, vendos të adaptojë rregullimet dhe reduktimet e prodhimit dhe konsumit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C të Protokollit, si më poshtë:

Neni 2F: Hidroklorfluorkarbone

 1. Paragrafi 8, aktual, i Nenit 2F të Protokollit do të bëhet paragrafi 2, dhe paragrafi 2, aktual, do të behët paragrafi 3.
 1. Paragrafët 3 deri 6, aktual, do të zëvendësohen nga nënparagrafët e mëposhtëm, të cilët do të numërohen paragrafët 4 deri 6:

“4. Çdo palë do të sigurojë që për periudhën dymbëdhjetë mujore, duke filluar më 1 Janar 2010, dhe në çdo periudhë dymbëdhjetë mujore pasaardhëse, niveli i llogaritur i konsumit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C, nuk e tejkalon, në vit, njëzet e pesë për qind të shumës së referuar në paragrafin 1 të këtij Neni. Çdo Palë që prodhon një ose më shumë substanca, për të njëjtat periudha,duhet të sigurojë që niveli i llogaritur i prodhimit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C, nuk tejkalon, në vit, njëzet e pesë për qind të të nivelit të llogaritur të referuar në paragrafin 2 të këtij Neni. Megjithatë, në mënyrë që të plotësohen nevojat bazë  të vendit, të Palëve që operojnë sipas paragrafit 1 të Nenit 5, niveli i tyre i llogaritur i prodhimit mund të tejkalojë atë kufi me deri në dhjetë përqind të nivelit të llogaritur të prodhimit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C, sic është referuar në paragrafin 2.

5. Çdo palë do të sigurojë që për periudhën dymbëdhjetëmujore, duke filluar më 1 Janar 2015, dhe në çdo periudhë dymbëdhjetë mujore pasardhëse, niveli i llogaritur i konsumit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C, nuk e tejkalon, në vit, dhjetë  për qind të shumës së referuar në paragrafin 1 të këtij Neni. Çdo Palë që prodhon një ose më shumë substanca, për të njëjtat periudha,duhet të sigurojë që niveli i llogaritur i prodhimit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C, nuk e tejkalon, në vit, dhjetë për qind të të nivelit të llogaritur të referuar në paragrafin 2 të këtij Neni. Megjithatë, në mënyrë që të plotësohen nevojat bazë  të vendit, të Palëve që operojnë sipas paragrafit 1 të Nenit 5, niveli i tyre i llogaritur i prodhimit mund të tejkalojë atë kufi me deri në dhjetë përqind të nivelit të llogaritur të prodhimit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C, sic është referuar në paragrafin 2.

6. Çdo palë do të sigurojë që për periudhën dymbëdhjetë mujore, duke filluar më 1 Janar 2020, dhe në çdo periudhë dymbëdhjetë mujore pasardhëse, niveli i llogaritur i konsumit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C, nuk e tejkalon zeron. Çdo Palë që prodhon një ose më shumë substanca, për të njëjtat periudha,duhet të sigurojë që niveli i llogaritur i prodhimit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C, nuk e tejkalon zeron. Megjithatë:

(a) Çdo palë mund të tejkalojë atë kufi,për konsumin ,deri në zero pikë pesë përqind të shumës së referuar në paragrafin 1 të këtij Neni, në çdo periudhë dymbëdhjetë mujore që mbaron para datës 1 Janar 2030, siguruar që një konsum i tillë do të jetë i kufizuar për shërbimet e pajisjeve ftohëse dhe ajrit të kondicionuar që ekzistojnë, ekzistuese më datë 1Janar 2020;

(b) Çdo palë mund të tejkalojë atë kufi për prodhimin, deri në zero pikë pesë përqind të mestares të referuar në paragrafin 2 të këtij Neni, në çdo periudhë dymbëdhjetë mujore që mbaron para datës 1 Janar 2030, siguruar që një prodhim i tillë do të jetë i kufizuar për shërbimet e pajisjeve ftohëse dhe ajrit të kondicionuar që ekzistojnë, ekzistuese më datë 1Janar 2020;

Neni 5: Situata e veçantë e vendeve në zhvillim

 1. Nënparagrafët (a) dhe (b), aktual, të paragrafit 8 ter të Nenit 5, do të zëvendësohen nga nënparagrafët e mëposhtëm, të cilët do të bëhën nënparagrafët (a) deri (e):

“ (a) Çdo palë, që operon sipas paragrafit 1 të këtij Neni, do të sigurojë që për periudhën dymbëdhjetë mujore, duke filluar më datë 1 Janar 2013, dhe në çdo periudhë dymbëdhjetë mujore pasardhëse, niveli i llogaritur i konsumit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C, nuk tejkalon, në vit, mesataren e nivelit të llogaritur të konsumit në vitin 2009 dhe 2010. Çdo Palë, që operon sipas paragrafit 1 të këtij Neni, do të sigurojë që për periudhën dymbëdhjetë mujore, duke filluar më datë 1 Janar 2013, dhe në çdo periudhë dymbëdhjetë mujore pasardhëse, niveli i llogaritur i prodhimit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C, nuk tejkalon, në vit, mesataren e nivelit të llogaritur të prodhimit në vitin 2009 dhe 2010;

(b) Çdo palë, që operon sipas paragrafit 1 të këtij Neni, do të sigurojë që për periudhën dymbëdhjetë mujore duke filluar më datë 1 Janar 2015, dhe në çdo periudhë dymbëdhjetë mujore pasardhëse, niveli i llogaritur i konsumit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C, nuk tejkalon, në vit, nëntëdhjetë për qind të mesatares të nivelit të llogaritur të konsumit në vitin 2009 dhe 2010. Çdo Palë e tillë, që prodhon një ose më shumë substanca, për të njëjtat periudha, do të sigurojë që niveli i llogaritur i prodhimit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C, nuk tejkalon, në vit, nëntëdhejtë për qind të mesatares të nivelit të llogaritur të prodhimit në vitin 2009 dhe 2010;

(c) Çdo palë, që operon sipas paragrafit 1 të këtij Neni, do të sigurojë që për periudhën dymbëdhjetë mujore duke filluar më datë 1 Janar 2020, dhe në çdo periudhë dymbëdhjetë mujore pasardhëse, niveli i llogaritur i konsumit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C, nuk tejkalon, në vit, gjashtëdhjetë e pesë për qind të mesatares të nivelit të llogaritur të konsumit në vitin 2009 dhe 2010. Çdo Palë e tillë, që prodhon një ose më shumë substanca, për të njëjtat periudha, do të sigurojë që niveli i llogaritur i prodhimit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C, nuk tejkalon, në vit, gjashtëdhjetë e pesë për qind të mesatares të llogaritur të prodhimit në vitin 2009 dhe 2010;

(d) Çdo palë, që operon sipas paragrafit 1 të këtij Neni, do të sigurojë që për periudhën dymbëdhjetë mujore duke filluar më datë 1 Janar 2025, dhe në çdo periudhë dymbëdhjetë mujore pasardhëse, niveli i llogaritur i konsumit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C, nuk tejkalon, në vit, tridhejtë e dy pikë pesë për qind të mesatares të nivelit të llogaritur të konsumit në vitin 2009 dhe 2010. Çdo Palë e tillë, që prodhon një ose më shumë substanca, për të njëjtat periudha, do të sigurojë që niveli i llogaritur i prodhimit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C, nuk tejkalon, në vit, tridhejtë e dy pikë pesë për qind të mesatares të llogaritur të prodhimit në vitin 2009 dhe 2010;

(e) Çdo palë, që operon sipas paragrafit 1 të këtij Neni, do të sigurojë që për periudhën dymbëdhjetë mujore duke filluar më datë 1 Janar 2030, dhe në çdo periudhë dymbëdhjetë mujore pasardhëse, niveli i llogaritur i konsumit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C, nuk tejkalon zeron. Çdo Palë e tillë, që prodhon një ose më shumë substanca, për të njëjtat periudha, do të sigurojë që niveli i llogaritur i prodhimit të substancave të kontrolluara në Grupin I të Aneksit C, nuk tejkalon zeron. Megjithatë;

(i) Çdo Palë mund të tejkalojë atë kufi për konsumin, në çdo periudhë dymbëdhjetë mujore, për aq kohë sa shuma e niveleve të llogaritura të konsumit në periudhën dhjetë vjeçare nga data 1 Janar 2030 deri më 1 Janar 2040, pjesëtuar me dhjetë, nuk tejkalon dy pikë pesë përqind të mesatares, të niveleve të llogaritura të konsumit në vitin 2009 dhe 2010, dhe parashikuar që një konsum i tillë do të jetë i kufizuar për shërbimet e pajisjeve ftohëse dhe ajrit të kondicionuar që ekzistojnë më datë 1 Janar 2030;

(ii) Çdo Palë mund të tejkalojë atë kufi për prodhimin, në çdo periudhë dymbëdhjetë mujore, për aq kohë sa shuma e niveleve të llogaritura të prodhimit në periudhën dhjetë vjeçare, nga data 1 Janar 2030 deri më 1 Janar 2040, pjesëtuar me dhjetë, nuk tejkalon dy pikë pesë përqind të mesatares, të niveleve të llogaritura të prodhimit në vitin 2009 dhe 2010, dhe parashikuar që një prodhim i tillë do të jetë i kufizuar për shërbimet e pajisjeve ftohëse dhe ajrit të kondicionuar që ekzistojnë më datë 1 Janar 2030

 1. Nën paragrafët (c) dhe (d), aktual, të paragrafit 8 ter të Nenit 5, do të bëhën nën paragrafët (f) dhe (g).
 1. Pas hyrjes në fuqi të këtij Amendamenti, siç parashikohet në paragrafin 1, do të hyjë në fuqi për çdo Palë të Protokollit në ditën e nëntëdhjetë pas datës së depozitimit të saj të instrumentit të ratifikimit, pranimit ose miratimit.