UDHËZIM Nr. 1, datë 6.5.2019 PËR PËRCAKTIMIN E MËNYRËS SË NDARJES SË KUOTAVE VJETORE TË IMPORTIT TË SUBSTANCAVE TË KONTROLLUARA

UDHËZIM   Nr. 1, datë 06.05.2019   PËR PËRCAKTIMIN E MËNYRËS SË NDARJES SË KUOTAVE VJETORE TË IMPORTIT TË SUBSTANCAVE TË KONTROLLUARA   Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102, të Kushtetutës, të nenit 35 dhe nenit 70, të ligjit nr. 10431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar, dhe të pikës 1, të kreut VI, të Vendimit tëKëshillit të Ministrave nr. 10, datë 9.1.2019 “Për mir

URDHËR, Nr. 166, datë 24.5.2019 ” PËR PROCEDURAT DHE DOKUMENTACIONIN PËR PAJISJEN ME LICENCËN E “IMPORTIT TË SUBSTANCAVE OZONHOLLUESE” KODI III.3, SI DHE PËR PEZULLIMIN/ REVOKIMIN E SAJ”

URDHËR Nr. 166, datë 24.5.2019 PËR PROCEDURAT DHE DOKUMENTACIONIN PËR PAJISJEN ME LICENCËN E “IMPORTIT TË SUBSTANCAVE OZONHOLLUESE” KODI III.3, SI DHE PËR PEZULLIMIN/ REVOKIMIN E SAJ   Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, pikës 1, të nenit 35, të ligjit nr. 10431, datë 9.6.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar, dhe të pikës 2, të kreut VII, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 10, datë 9.1.2019, “Për miratimin e rregullave për prodhimin, importin, eksport

Protokolli i Montrealit – Amendamenti i Kigalit

Amendament i Protokollit të Montrealit për Substancat që Hollojnë Shtresën e Ozonit   Neni I: Amendament Neni 1, paragrafi 4 Në paragrafin 4 të Nenit 1 të Protokollit, fjalët: “Aneksi C ose  Aneksi E” ndyshohen si më poshtë: “Aneksi C, Aneksi  E ose Aneksi F”   Neni 2, paragrafi 5 Në paragrafin 5 të Nenit 2 të Protokollit, fjalët: “dhe Nenin 2H” ndyshohen si më poshtë: “Nenin 2H dhe 2J”   Neni 2, paragrafët 8 (a), 9 (a), dhe 11 Në paragrafin 8(a) dhe 11 të

Protokolli i Montrealit – Amendamenti i Montrealit 1997 dhe 2007

Amendamente Amendamenti i Montrealit (1997): Amendamenti i Protokollit të Montrealit, rënë dakort nga Mbledhja e Nëntë e Palëve (Montreal, 15-17 Shtator 1997) NENI 1: AMENDAMENT A. Neni 4, paragrafi 1 qua Paragrafi i mëposhtëm do të shtohet pas paragrafit 1 ter në Nenin 4 të Protokollit: 1 qua.   Brenda një viti nga data e hy

Protokolli i Montrealit – Amendamenti i Vjenës 1995

Rregullime të Protokollit të Montrealit Rregullime, rënë dakort në vitin 1995, në Vienë, në Mbledhjen e Shtatë të Palëve Mbledhja e Shtatë e Palëve të Protokollit të Montrealit për Substancat që Hollojnë Shtresën e Ozonit, në bazë të vlerësimeve të bëra në përputhje me Nenin 6 të Protokollit, vendos të adaptojë rregullimet dhe reduktimet e prodhimit dhe konsumit të substancave të kontrolluara në Aneksin A të Protokollit, si më poshtë : Neni 5: Situata e veçan

Protokolli i Montrealit – Amendamenti i Kopenhagenit 1992

Amendamente Amendamenti i Kopenhagenit (1992): Amendamenti i Protokollit të Montrealit, rënë dakort nga Mbledhja e Katërt e Palëve (Kopenhagen, 23-25 Nëntor 1992) NENI 1: AMENDAMENT A. Neni 1, paragrafi 4 Në paragrafin 4 të Nenit 1 të Protokollit, për fjalët: ose në Aneksin B aty do të zëvendësohet : Aneks B, Aneks C ose Aneks E B. Neni

Protokolli i Montrealit – Amendamenti i Londrës 1990

Amendamente Amendamenti i Londrës (1990): Amendamenti i Protokollit të Montrealit, rënë dakort nga Mbledhja e Dytë e Palëve (Londër, 27-29 Qershor 1990) NENI 1: AMENDAMENT A. Paragrafët Hyrës Paragrafi i 6të hyrës i Protokollit do të zëvendësohet si më poshtë: Të vendosur për mbrojtjen e shtresës së ozonit duke m

Protokolli i Montrealit

PROTOKOLLI I MONTREALIT PËR SUBSTANCAT QË HOLLOJNË SHTRESËN E OZONIT   Amenduar ose përmirësuar në Londër 1990 Kopenhagen 1992 Vjenë 1995 Montreal 1997

Konventa e Vjenës

Konventa e Vjenës për Mbrojtjen e Shtresës së Ozonit Sekretariati i Ozonit Programi për Mjedisin i Kombeve të Bashkuara Publikuar në Nëntor 2001 nga Sekretariati për Konventën e Vienës për Mbrojtjen e Shtresës së Ozonit & Protokollin e Montrealit për Substancat që Shterojnë Shtresën e Ozonit Programi për Mjedisin i Kombeve të Bashkuara PO Box 30552 Naroibi Kenya Web Site: http://www.unep.org/ozone http://www.unep.ch/ozone ISBN: 92-807-2121-6 I printuar dhe lidhur në Ken

Protokolli i Montrealit – Amendamenti i Pekinit 1999

Amendamenti i Pekinit (1999): Amendamenti i Protokollit të Montrealit, rënë dakort nga Mbledhja e Njëmbëdhjetë e Palëve (Pekin, 29 Nëntor – 3 Dhjetor 1999) Neni 1: Amendament Neni 2, paragrafi 5 Në paragrafin 5 të Nenit 2 të Protokollit, për fjalët: Nenet 2A deri 2E aty do të zëvendësohet : Nenet 2A deri 2F Neni 2, paragrafët 8 (a) dhe 11